KUNSTATELIER

 Luc DE JONGHE

 

 

  NAAKTSCHILDERIJEN - NAAKTPORTRETTEN
-
Verkoopsvoorwaarden  en  Privacyverklaring -

 

 

 

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te  Middelkerke  8431 -

    Tijl Uilenspiegellaan 2 - zonder korting behoudens anders luidende

    overeenkomst bij bestelling.     

2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder

    voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld

    op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling

    een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag,

    met een minimum van 100 EUR per factuur.

    Bij niet naleving van één van de verplichtingen door de verkoper,

    is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd

4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de 8 dagen na levering of na

    factuurdatum.

    Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn.

    Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht

    te zijn aanvaard.

5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement

    Brugge - Oostende bevoegd.

 

 

 

 

PRIVACY VERKLARING

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere overeenkomst, op iedere

samenwerking of contactname, verzoek tot informatie, offerte aanvraag via de

website van Luc DE JONGHE.

Luc DE JONGHE is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoons-

gegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS

Kunstatelier Luc DE JONGHE

Zaakvoerder Luc DE JONGHE

Tijl Uilenspiegellaan 2 - 8430 Middelkerke

+32(0) 59 30 22 06

info@kunstatelier-lucdejonghe.be

www.bloemenschilderijen.be

 

DOELSTELLING

Luc De Jonghe  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het verwerken van een opgegeven vraag

- Het verzenden van een nieuwsbrief en/of publi folder

- Het telefoneren  of e-mailen om een dienstverlening uit te voeren

 

PERSOONSGEGEVENS

Luc De Jonghe verwerkt uw persoonsgegevens nadat u gebruik maakte van

onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekte in deze volgorde.

- Voor- en achternaam

- GSMnummer of telefoonnummer

- E-mailadres

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben

van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons

op via info@kunstatelier-lucdejonghe.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Luc De Jonghe neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde

verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor   

personen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van computers of -systemen om besluiten te

nemen,zonder dat daar een handeling van een persoon tussen zit.

 

TERMIJN

Luc De Jonghe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is

om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën)

van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, GSM nummer of telefoonnummer en e-mail adres 

die u zelf heeft opgegeven via de website of via het gastenboek

gebruiken wij voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

Door een eenvoudig verzoek te richten aan Luc DE JONGHE verwijderen wij u

uit ons bestand.

Indien u gebruik maakt van één van de diensten van Luc DE JONGHE

bewaren wij uw adres- en bankgegevens 10 jaar vanwege eisen die de

belasting stelt aan de bewaartermijn van gegevens voor de belastingaangifte.

 
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Luc De Jonghe verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan

een wettelijke verplichting.

 

COOKIES

Luc De Jonghe gebruikt geen technische en functionele cookies.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten

verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek  sturen naar Luc DE JONGHE.

Luc DE JONGHE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft

om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

BEVEILIGING

Luc DE JONGHE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

info@kunstatelier-lucdejonghe.be